Updated on 12 Nisan 2023

Türk Borçlar Kanunu

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
RG: 4.2.2011; 27836

Ayrıca bkz. 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Sistematik

Birinci Kısım: Genel Hükümler

Birinci Bölüm: Borç İlişkisinin Kaynakları

Birinci Ayırım: Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri
A. Sözleşmenin kurulması
I. İrade açıklaması
1. Genel olarak | md. 1
2. İkinci derecedeki noktalar | md. 2
II. Öneri ve kabul
1. Süreli öneri | md. 3
2. Süresiz öneri
a. Hazır olanlar arasında | md. 4
b. Hazır olmayanlar arasında | md. 5
3. Örtülü kabul | md. 6
4. Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi | md. 7
5. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri | md. 8
6. İlan yoluyla ödül sözü verme | md. 9
7. Önerinin ve kabulün geri alınması | md. 10
III. Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmenin hüküm anı | md. 11
B. Sözleşmelerin şekli
I. Genel kural | md. 12
II. Yazılı şekil
1. Yasal şekil
a. Kapsamı | md. 13
b. Unsurları | md. 14
c. İmza | md. 15
d. İmza yerine geçen işaretler | md. 16
2. İradi şekil | md. 17
C. Borç tanıması | md. 18
D. Sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler | md. 19
E. Genel işlem koşulları
I. Genel olarak | md. 20
II. Kapsamı
1. Yazılmamış sayılma | md. 21
2. Yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi | md. 22
III. Yorumlanması | md. 23
IV. Değiştirme yasağı | md. 24
V. İçerik denetimi | md. 25
F. Sözleşmenin içeriği
I. Sözleşme özgürlüğü | md. 26
II. Kesin hükümsüzlük | md. 27
III. Aşırı yararlanma | md. 28
IV. Önsözleşme | md. 29
G. İrade bozuklukları
I. Yanılma
1. Yanılmanın hükümleri | md. 30
2. Yanılma hâlleri
a. Açıklamada yanılma | md. 31
b. Saikte yanılma | md. 32
c. İletmede yanılma | md. 33
3. Yanılmada dürüstlük kuralları | md. 34
4. Yanılmada kusur | md. 35
II. Aldatma | md. 36
III. Korkutma
1. Hükmü | md. 37
2. Koşulları | md. 38
IV. İrade bozukluğunun giderilmesi | md. 39
H. Temsil
I. Yetkili temsil
1. Genel olarak
a. Temsilin hükmü | md. 40
b. Temsil yetkisinin içeriği ve derecesi | md. 41
2. Hukuki işlemden doğan yetki
a. Yetkinin sınırlanması ve geri alınması | md. 42
b. Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar | md. 43
c. Yetki belgesinin geri verilmesi | md. 44
d. Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi | md. 45
II. Yetkisiz temsil
1. Onama hâlinde | md. 46
2. Onamama hâlinde | md. 47
III. Saklı hükümler | md. 48

İkinci Ayırım: Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri
A. Sorumluluk
I. Genel olarak | md. 49
II. Zararın ve kusurun ispatı | md. 50
III. Tazminat
1. Belirlenmesi | md. 51
2. İndirilmesi | md. 52
IV. Özel durumlar
1. Ölüm ve bedensel zarar
a. Ölüm | md. 53
b. Bedensel zarar | md. 54
c. Belirlenmesi | md. 55
d. Manevi tazminat | md. 56
2. Haksız rekabet | md. 57
3. Kişilik hakkının zedelenmesi | md. 58
4. Ayırt etme gücünün geçici kaybı | md. 59
V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu
1. Sebeplerin yarışması | md. 60
2. Müteselsil sorumluluk
a. Dış ilişkide | md. 61
b. İç ilişkide | md. 62
VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller
1. Genel olarak | md. 63
2. Sorumluluk | md. 64
B. Kusursuz sorumluluk
I. Hakkaniyet sorumluluğu | md. 65
II. Özen sorumluluğu
1. Adam çalıştıranın sorumluluğu | md. 66
2. Hayvan bulunduranın sorumluluğu
a. Giderim yükümlülüğü | md. 67
b. Alıkoyma hakkı | md. 68
3. Yapı malikinin sorumluluğu
a. Giderim yükümlülüğü | md. 69
b. Zarar tehlikesini önleme | md. 70
III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme | md. 71
C. Zamanaşımı
I. Kural | md. 72
II. Rücu isteminde | md. 73
D. Yargılama
I. Ceza hukuku ile ilişkisinde | md. 74
II. Tazminat hükmünün değiştirilmesi | md. 75
III. Geçici ödemeler | md. 76

Üçüncü Ayırım: Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
A. Koşulları
I. Genel olarak | md. 77
II. Borçlanılmamış edimin ifası | md. 78
B. Geri vermenin kapsamı
I. Zenginleşenin yükümlülüğü | md. 79
II. Giderleri isteme hakkı | md. 80
C. Geri istenememe | md. 81
D. Zamanaşımı | md. 82

İkinci Bölüm: Borç İlişkisinin Hükümleri

Birinci Ayırım: Borçların İfası
A. Genel olarak
I. Şahsen ifa zorunluluğunun olmaması | md. 83
II. İfanın konusu
1. Kısmen ifa | md. 84
2. Bölünemeyen borç | md. 85
3. Çeşit borcu | md. 86
4. Seçimlik borç | md. 87
5. Faiz | md. 88
B. İfa yeri | md. 89
C. İfa zamanı
I. Süreye bağlanmamış borç | md. 90
II. Süreye bağlı borç
1. Aya ilişkin sürelerde vade | md. 91
2. Diğer sürelerde vade | md. 92
3. Tatil günleri | md. 93
III. İş saatlerinde ifa | md. 94
IV. Sürenin uzatılması | md. 95
V. Erken ifa | md. 96
VI. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde
1. İfada sıra | md. 97
2. İfa güçsüzlüğü | md. 98
D. Ödeme
I. Ülke parası ile | md. 99
II. Mahsup
1. Kısmen ödemede | md. 100
2. Birden çok borçta
a. Borçlu ve alacaklının bildirimine göre | md. 101
b. Kanuna göre | md. 102
III. Makbuz ve senetlerin geri verilmesi
1. Borçlunun hakkı | md. 103
2. Hükümleri | md. 104
3. Senedin geri verilememesi | md. 105
E. Alacaklının temerrüdü
I. Koşulları | md. 106
II. Hükümleri
1. Bir şeyin teslimine ilişkin edimlerde
a. Tevdi hakkı | md. 107
b. Satma hakkı | md. 108
c. Tevdi konusunu geri alma | md. 109
2. Diğer edimlerde | md. 110
F. Diğer ifa engelleri | md. 111

İkinci Ayırım: Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları
A. Borcun ifa edilmemesi
I. Giderim borcu
1. Genel olarak | md. 112
2. Yapma ve yapmama borçlarında | md. 113
II. Sorumluluğun ve giderim borcunun kapsamı
1. Genel olarak | md. 114
2. Sorumsuzluk anlaşması | md. 115
3. Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk | md. 116
B. Borçlunun temerrüdü
I. Koşulları | md. 117
II. Hükümleri
1. Genel olarak
a. Gecikme tazminatı | md. 118
b. Beklenmedik hâlden sorumluluk | md. 119
2. Temerrüt faizi
a. Genel olarak | md. 120
b. Faizlerde, iratlarda ve bağışlamada temerrüt faizi | md. 121
3. Aşkın zarar | md. 122
4. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde
a. Süre verilmesi | md. 123
b. Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar | md. 124
c. Seçimlik haklar | md. 125
d. Sürekli edimli sözleşmelerde | md. 126

Üçüncü Ayırım: Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi
A. Alacaklıya halef olma | md. 127
B. Üçüncü kişinin fiilini üstlenme | md. 128
C. Üçüncü kişi yararına sözleşme
I. Genel olarak | md. 129
II. Sorumluluk sigortalarında | md. 130

Üçüncü Bölüm: Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı

Birinci Ayırım: Sona Erme Hâlleri
A. Asıl borca bağlı hak ve borçların sona ermesi | md. 131
B. İbra | md. 132
C. Yenileme
I. Genel olarak | md. 133
II. Cari hesaplarda | md. 134
D. Birleşme | md. 135
E. İfa imkânsızlığı
I. Genel olarak | md. 136
II. Kısmi ifa imkânsızlığı | md. 137
III. Aşırı ifa güçlüğü | md. 138
F. Takas
I. Koşulları
1. Genel olarak | md. 139
2. Kefalet hâlinde | md. 140
3. Üçüncü kişi yararına sözleşme hâlinde | md. 141
4. Borçlunun iflası hâlinde | md. 142
II. Hükümleri | md. 143
III. Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar | md. 144
IV. Takastan feragat | md. 145

İkinci Ayırım: Zamanaşımı
A. Süreler
I. On yıllık zamanaşımı | md. 146
II. Beş yıllık zamanaşımı | md. 147
III. Sürelerin kesinliği | md. 148
IV. Zamanaşımının başlangıcı
1. Genel olarak | md. 149
2. Dönemsel edimlerde | md. 150
V. Sürelerin hesaplanması | md. 151
B. Bağlı alacaklarda zamanaşımı | md. 152
C. Zamanaşımının durması | md. 153
D. Zamanaşımının kesilmesi
I. Sebepleri | md. 154
II. Birlikte borçlulara etkisi | md. 155
III. Yeni sürenin başlaması
1. Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması hâlinde | md. 156
2. Alacaklının fiili hâlinde | md. 157
E. Davanın reddinde ek süre | md. 158
F. Taşınır rehni ile güvenceye bağlanmış alacakta | md. 159
G. Zamanaşımından feragat | md. 160
H. İleri sürülmesi | md. 161

Dördüncü Bölüm: Borç İlişkilerinde Özel Durumlar

Birinci Ayırım: Teselsül
A. Müteselsil borçluluk
I. Doğuşu | md. 162
II. Dış ilişki
1. Hükümleri
a. Borçluların sorumluluğu | md. 163
b. Borçluların savunmaları | md. 164
c. Borçluların bireysel davranışı | md. 165
2. Borcun sona ermesi | md. 166
III. İç ilişki
1. Paylaşım | md. 167
2. Alacaklıya halef olma | md. 168
B. Müteselsil alacaklılık | md. 169

İkinci Ayırım: Koşullar
A. Geciktirici koşul
I. Genel olarak | md. 170
II. Koşulun askıda olduğu sıradaki durum | md. 171
III. Koşul gerçekleşinceye kadar elde edilen yararlar | md. 172
B. Bozucu koşul | md. 173
C. Ortak hükümler
I. Koşulun gerçekleşmesi | md. 174
II. Dürüstlük kurallarına aykırı engelleme | md. 175
III. Yasak koşullar | md. 176

Üçüncü Ayırım: Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu
A. Bağlanma parası | md. 177
B. Cayma parası | md. 178
C. Ceza koşulu
I. Alacaklının hakları
1. Cezanın sözleşmenin ifası ile ilişkisi | md. 179
2. Ceza ile zarar arasındaki ilişki | md. 180
3. Kısmi ifanın yanması | md. 181
II. Cezanın miktarı, geçersizliği ve indirilmesi | md. 182

Beşinci Bölüm: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri

Birinci Ayırım: Alacağın Devri
A. Koşulları
I. İradi devir
1. Genel olarak | md. 183
2. Şekli | md. 184
II. Yasal veya yargısal devir ve etkisi | md. 185
B. Devrin hükümleri
I. Borçlunun durumu
1. İyiniyetle yapılan ifa | md. 186
2. İfadan kaçınma ve tevdi | md. 187
3. Borçluya ait savunmalar | md. 188
II. Öncelik hakları ve bağlı hakların geçişi | md. 189
III. Senet ve belgelerin teslimi ve bilgi verilmesi | md. 190
IV. Garanti
1. Genel olarak | md. 191
2. İfaya yönelik devir | md. 192
3. Sorumluluğun kapsamı | md. 193
C. Özel hükümlerin saklılığı | md. 194

İkinci Ayırım: Borcun Üstlenilmesi
A. İç üstlenme sözleşmesi | md. 195
B. Dış üstlenme sözleşmesi
I. Öneri ve kabul | md. 196
II. Önerinin bağlayıcılığı | md. 197
C. Borçlunun değişmesinin sonuçları
I. Bağlı hak ve borçlar | md. 198
II. Savunmalar | md. 199
D. Sözleşmenin hükümsüzlüğü | md. 200
E. Borca katılma | md. 201
F. Malvarlığının veya işletmenin devralınması | md. 202
G. İşletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi | md. 203
H. Özel hükümlerin saklılığı | md. 204

Üçüncü Ayırım: Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma
A. Sözleşmenin devri | md. 205
B. Sözleşmeye katılma | md. 206

İkinci Kısım: Özel Borç İlişkileri

Birinci Bölüm: Satış Sözleşmesi

Birinci Ayırım: Genel Hükümler
A. Tanımı ve hükümleri | md. 207
B. Yarar ve hasar | md. 208

İkinci Ayırım: Taşınır Satışı
A. Konusu | md. 209
B. Satıcının borçları
I. Zilyetliğin devri
1. Kural | md. 210
2. Devir ve taşıma giderleri | md. 211
3. Satıcının temerrüdü
a. Kural ve ayrık durum | md. 212
b. Giderim borcu ve kapsamı | md. 213
II. Zapttan sorumluluk
1. Konusu | md. 214
2. Yargılama usulü
a. Davanın bildirimi | md. 215
b. Mahkeme kararı olmaksızın satılanı verme | md. 216
3. Alıcının hakları
a. Tam zapt hâlinde | md. 217
b. Kısmi zapt hâlinde | md. 218
III. Ayıptan sorumluluk
1. Konusu
a. Genel olarak | md. 219
b. Hayvan satışında | md. 220
2. Sorumsuzluk anlaşması | md. 221
3. Alıcının bildiği ayıplar | md. 222
4. Gözden geçirme ve satıcıya bildirme
a. Genel olarak | md. 223
b. Hayvan satışında | md. 224
5. Satıcının ağır kusurunun sonuçları | md. 225
6. Satılanın başka yerden gönderilmesi | md. 226
7. Alıcının seçimlik hakları
a. Genel olarak | md. 227
b. Satılanın yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması | md. 228
8. Dönmenin sonuçları
a. Genel olarak | md. 229
b. Birden çok mal satışında | md. 230
9. Zamanaşımı | md. 231
C. Alıcının borçları
I. Satış bedelinin ödenmesi ve satılanın devralınması | md. 232
II. Satış bedelinin belirlenmesi | md. 233
III. Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi | md. 234
IV. Alıcının temerrüdü
1. Satıcının dönme hakkı | md. 235
2. Zararın hesaplanması ve giderimi | md. 236

Üçüncü Ayırım: Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar
A. Şekil | md. 237
B. Satış ilişkisi doğuran haklar
I. Süresi ve şerhi | md. 238
II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi | md. 239
III. Önalım hakkı
1. İleri sürülmesi | md. 240
2. Koşulları ve hükümleri | md. 241
3. Kullanılması ve hükümleri | md. 242
C. Taşınmaz satışı
I. Koşullu satış ve mülkiyetin saklı tutulması | md. 243
II. Sorumluluk | md. 244
III. Yarar ve hasar | md. 245
IV. Taşınır satışına ilişkin kuralların uygulanması | md. 246

Dördüncü Ayırım: Bazı Satış Türleri
A. Örnek üzerine satış
I. Tanımı | md. 247
II. İspat yükü | md. 248
B. Beğenme koşuluyla satış
I. Tanımı | md. 249
II. Hükümleri | md. 250
III. Deneme veya gözden geçirme
1. Satıcının yanında | md. 251
2. Alıcının yanında | md. 252
C. Kısmi ödemeli satışlar
I. Taksitle satış
1. Tanımı, şekli ve içeriği | md. 253
2. Yasal temsilcinin rızası | md. 254
3. Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurması ve geri alma açıklaması | md. 255
4. Tarafların hak ve borçları
a. Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi | md. 256
b. Alıcının def’ileri | md. 257
c. Satış bedelinin tamamen ödenmesi | md. 258
5. Alıcının temerrüdü
a. Satıcının seçimlik hakkı | md. 259
b. Sözleşmeden dönme | md. 260
c. Hâkimin müdahalesi | md. 261
6. Yetkili mahkeme ve tahkim | md. 262
7. Uygulama alanı | md. 263
II. Ön ödemeli taksitle satış
1. Tanımı, şekli ve içeriği | md. 264
2. Tarafların hak ve borçları
a. Ödemelerin güvenceye bağlanması | md. 265
b. Alıcının malın devrini isteme hakkı | md. 266
c. Satış bedelinin ödenmesi | md. 267
d. Satış bedelinin belirlenmesi | md. 268
3. Sözleşmenin sona ermesi
a. Cayma hakkı | md. 269
b. Sözleşmenin süresi | md. 270
c. Alıcının temerrüdü | md. 271
4. Uygulama alanının sınırlanması | md. 272
III. Ortak hükümler | md. 273
D. Açık artırma yoluyla satış
I. Tanımı | md. 274
II. Kurulması | md. 275
III. Hükümleri
1. Artırmaya katılanın bağlandığı an
a. Genel olarak | md. 276
b. Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında | md. 277
2. Ödemenin peşin olması gereği | md. 278
3. Mülkiyetin geçmesi | md. 279
4. Zapttan ve ayıptan sorumluluk | md. 280
IV. Artırmanın iptali | md. 281

İkinci Bölüm: Mal Değişim Sözleşmesi

A. Tanımı | md. 282
B. Tabi olduğu hükümler | md. 283
C. Zapttan ve ayıptan sorumluluk | md. 284

Üçüncü Bölüm: Bağışlama Sözleşmesi

A. Tanımı | md. 285
B. Bağışlama ehliyeti
I. Bağışlayan için | md. 286
II. Bağışlanan için | md. 287
C. Kurulması
I. Bağışlama sözü verme | md. 288
II. Elden bağışlama | md. 289
III. Koşullu bağışlama | md. 290
IV. Yüklemeli bağışlama | md. 291
V. Bağışlayana dönme koşullu bağışlama | md. 292
VI. Bağışlama önerisinin geri alınması | md. 293
D. Bağışlayanın sorumluluğu | md. 294
E. Bağışlamanın ortadan kalkması
I. Bağışlamanın geri alınması | md. 295
II. Bağışlama sözü vermenin geri alınması ve ifadan kaçınma | md. 296
III. Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara geçmesi | md. 297
IV. Bağışlayanın ölümü | md. 298

Dördüncü Bölüm: Kira Sözleşmesi

Birinci Ayırım: Genel Hükümler
A. Tanımı | md. 299
B. Kira süresi | md. 300
C. Kiraya verenin borçları
I. Teslim borcu | md. 301
II. Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu | md. 302
III. Yan giderlere katlanma borcu | md. 303
IV. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu
1. Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk | md. 304
2. Kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk
a. Genel olarak | md. 305
b. Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih | md. 306
c. Kira bedelinin indirilmesi | md. 307
d. Zararın giderimi | md. 308
V. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluk
1. Zapttan sorumluluk | md. 309
2. Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından sonra üstün hak sahibi olması
a. Kiralananın el değiştirmesi | md. 310
b. Üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması | md. 311
c. Tapu siciline şerh | md. 312
D. Kiracının borçları
I. Kira bedelini ödeme borcu
1. Genel olarak | md. 313
2. İfa zamanı | md. 314
3. Kiracının temerrüdü | md. 315
II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu | md. 316
III. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu | md. 317
IV. Ayıpları kiraya verene bildirme borcu | md. 318
V. Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu | md. 319
E. Özel durumlar
I. Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması
1. Kiraya veren tarafından | md. 320
2. Kiracı tarafından | md. 321
II. Alt kira ve kullanım hakkının devri | md. 322
III. Kira ilişkisinin devri | md. 323
IV. Kiralananın kullanılmaması
1. Genel olarak | md. 324
2. Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi | md. 325
V. Takastan feragat yasağı | md. 326
F. Sözleşmenin sona ermesi
I. Sürenin geçmesi | md. 327
II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi
1. Genel olarak | md. 328
2. Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında | md. 329
3. Taşınır kiralarında | md. 330
III. Olağanüstü fesih
1. Önemli sebepler | md. 331
2. Kiracının iflası | md. 332
3. Kiracının ölümü | md. 333
G. Kiralananın geri verilmesi
I. Genel olarak | md. 334
II. Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme | md. 335
H. Kiraya verenin hapis hakkı
I. Konusu | md. 336
II. Üçüncü kişilere ait olan eşya | md. 337
III. Hakkın kullanılması | md. 338

İkinci Ayırım: Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları
A. Uygulama alanı | md. 339
B. Bağlantılı sözleşme | md. 340
C. Kullanma giderleri | md. 341
D. Kiracının güvence vermesi | md. 342
E. Kira bedeli
I. Genel olarak | md. 343
II. Belirlenmesi | md. 344
III. Dava açma süresi ve kararın etkisi | md. 345
IV. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı | md. 346
F. Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi
I. Bildirim yoluyla
1. Genel olarak | md. 347
2. Bildirimin geçerliliği
a. Şekil | md. 348
b. Aile konutu | md. 349
II. Dava yoluyla
1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle
a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar | md. 350
b. Yeni malikin gereksinimi | md. 351
2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle | md. 352
3. Dava süresinin uzaması | md. 353
4. Dava sebeplerinin sınırlılığı | md. 354
5. Yeniden kiralama yasağı | md. 355
6. Kiracının ölümünde sözleşmenin sürdürülmesi | md. 356

Üçüncü Ayırım: Ürün Kirası
A. Tanımı | md. 357
B. Genel hükümlerin uygulanması | md. 358
C. Tutanak düzenleme | md. 359
D. Kiraya verenin borçları
I. Teslim borcu | md. 360
II. Esaslı onarımlar | md. 361
E. Kiracının borçları
I. Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu
1. Genel olarak | md. 362
2. Olağanüstü durumlarda kira bedelinden indirim | md. 363
II. Kiralananı kullanma ve işletme borcu | md. 364
III. Bakım borcu | md. 365
F. Alt kira ve kullanım hakkını devir yasağı | md. 366
G. Sözleşmenin sona ermesi
I. Sona erme sebepleri
1. Sürenin geçmesi | md. 367
2. Fesih bildirimi | md. 368
3. Olağanüstü fesih
a. Önemli sebepler | md. 369
b. Kiracının iflası | md. 370
c. Kiracının ölümü | md. 371
II. Sona ermenin sonuçları
1. Geri verme | md. 372
2. Tutanağa geçirilmiş eşya | md. 373
3. Ürün ve yetişme giderleri | md. 374
4. Saman, gübre ve benzerleri | md. 375
H. Hayvan kirası
I. Konusu | md. 376
II. Sorumluluk | md. 377
III. Fesih | md. 378

Beşinci Bölüm: Ödünç Sözleşmeleri

Birinci Ayırım: Kullanım Ödüncü
A. Tanımı | md. 379
B. Hükümleri
I. Ödünç alanın kullanım hakkı | md. 380
II. Bakım ve koruma giderleri | md. 381
III. Müteselsil sorumluluk | md. 382
C. Sona ermesi
I. Amacı belirlenmiş kullanmada | md. 383
II. Amacı belirlenmemiş kullanmada | md. 384
III. Ödünç alanın ölümü | md. 385

İkinci Ayırım: Tüketim Ödüncü
A. Tanımı | md. 386
B. Hükümleri
I. Faiz
1. Genel olarak | md. 387
2. Faize ilişkin özel kurallar | md. 388
II. Zamanaşımı | md. 389
III. Ödünç alanın ödeme güçsüzlüğü | md. 390
C. Para yerine verilen şeyler | md. 391
D. Geri verme zamanı | md. 392

Altıncı Bölüm: Hizmet Sözleşmeleri

Birinci Ayırım: Genel Hizmet Sözleşmesi
A. Tanımı | md. 393
B. Kurulması | md. 394
C. İşçinin borçları
I. Bizzat çalışma borcu | md. 395
II. Özen ve sadakat borcu | md. 396
III. Teslim ve hesap verme borcu | md. 397
IV. Fazla çalışma borcu | md. 398
V. Düzenlemelere ve talimata uyma borcu | md. 399
VI. İşçinin sorumluluğu | md. 400
D. İşverenin borçları
I. Ücret ödeme borcu
1. Ücret
a. Genel olarak | md. 401
b. Fazla çalışma ücreti | md. 402
c. İşin sonucundan pay alma | md. 403
d. Aracılık ücreti | md. 404
e. İkramiye | md. 405
2. Ücretin ödenmesi
a. Ödeme süresi | md. 406
b. Ücretin korunması | md. 407
3. İşgörme ediminin ifasının engellenmesi hâlinde ücret
a. İşverenin temerrüdü hâlinde | md. 408
b. İşçinin çalışmayı durdurması hâlinde | md. 409
4. Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi | md. 410
5. Parça başına veya götürü iş
a. İş verme | md. 411
b. Birim ücreti | md. 412
II. İş araç ve malzemeleri | md. 413
III. Giderler
1. Genel olarak | md. 414
2. Taşıma araçları | md. 415
3. Giderlerin ödenmesi | md. 416
IV. İşçinin kişiliğinin korunması
1. Genel olarak | md. 417
2. Ev düzeni içinde çalışmada | md. 418
3. Kişisel verilerin kullanılmasında | md. 419
V. Ceza koşulu ve ibra | md. 420
VI. Tatil ve izinler
1. Hafta tatili ve iş arama izni | md. 421
2. Yıllık izin
a. Süresi | md. 422
b. İndirimi | md. 423
c. Kullanılması | md. 424
d. Ücreti | md. 425
VII. Hizmet belgesi | md. 426
E. Sınaî ve fikrî mülkiyet hakkı | md. 427
F. Hizmet ilişkisinin devri
I. İşyerinin tamamının veya bir bölümünün devri | md. 428
II. Sözleşmenin devri | md. 429
G. Sözleşmenin sona ermesi
I. Belirli süreli sözleşmede | md. 430
II. Belirsiz süreli sözleşmede
1. Genel olarak fesih hakkı | md. 431
2. Fesih bildirim süresi
a. Genel olarak | md. 432
b. Deneme süresi içinde | md. 433
III. Feshe karşı koruma | md. 434
IV. Derhâl fesih
1. Koşulları
a. Haklı sebepler | md. 435
b. İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi | md. 436
2. Sonuçları
a. Haklı sebeple fesihte | md. 437
b. Haklı sebebe dayanmayan fesihte | md. 438
c. İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakması | md. 439
V. İşçinin veya işverenin ölümü
1. İşçinin ölümü | md. 440
2. İşverenin ölümü | md. 441
VI. Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları
1. Borçların muaccel olması | md. 442
2. Geri verme yükümlülüğü | md. 443
VII. Rekabet yasağı
1. Koşulları | md. 444
2. Sınırlandırılması | md. 445
3. Aykırı davranışların sonuçları | md. 446
4. Sona ermesi | md. 447

İkinci Ayırım: Pazarlamacılık Sözleşmesi
A. Tanımı ve kurulması
I. Tanımı | md. 448
II. Kurulması | md. 449
B. Pazarlamacının yükümlülük ve yetkileri
I. Yükümlülükleri | md. 450
II. Garanti | md. 451
III. Yetkileri | md. 452
I. Faaliyet alanı | md. 453
II. Ücret
1. Genel olarak | md. 454
2. Komisyon | md. 455
3. Pazarlama faaliyetinin engellenmesi | md. 456
III. Harcamalar | md. 457
IV. Hapis hakkı | md. 458
D. Sona ermesi
I. Özel fesih süresi | md. 459
II. Özel sonuçlar | md. 460

Üçüncü Ayırım: Evde Hizmet Sözleşmesi
A. Tanımı ve çalışma koşulları
I. Tanımı | md. 461
II. Çalışma koşullarının bildirilmesi | md. 462
III. İşçinin özel borçları
1. İşin yapılması | md. 463
2. Malzeme ve iş araçları | md. 464
IV. İşverenin özel borçları
1. Ürünün kabulü | md. 465
2. Ücret
a. Ödenmesi | md. 466
b. Çalışmanın engellenmesi hâlinde | md. 467
V. Sona ermesi | md. 468
B. Genel hükümlerin uygulanması | md. 469

Yedinci Bölüm: Eser Sözleşmesi

A. Tanımı | md. 470
B. Hükümleri
I. Yüklenicinin borçları
1. Genel olarak | md. 471
2. Malzeme bakımından | md. 472
3. İşe başlama ve yürütme | md. 473
4. Ayıp sebebiyle sorumluluk
a. Ayıbın belirlenmesi | md. 474
b. İşsahibinin seçimlik hakları | md. 475
c. İşsahibinin sorumluluğu | md. 476
d. Eserin kabulü | md. 477
e. Zamanaşımı | md. 478
II. İşsahibinin borçları
1. Bedelin muacceliyeti | md. 479
2. Bedel
a. Götürü bedel | md. 480
b. Değere göre bedel | md. 481
C. Sözleşmenin sona ermesi
I. Yaklaşık bedelin aşılması | md. 482
II. Eserin yok olması | md. 483
III. Tazminat karşılığı fesih | md. 484
IV. İşsahibi yüzünden ifanın imkânsızlaşması | md. 485
V. Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi | md. 486

Sekizinci Bölüm: Yayım Sözleşmesi

A. Tanımı | md. 487
B. Şekli | md. 488
C. Hükümleri
I. Yayımlatma hakkının geçişi ve sorumluluk | md. 489
II. Yayımlatanın tasarruf hakkı | md. 490
III. Basım sayısı ve baskı adedinin belirlenmesi | md. 491
IV. Çoğaltma ve dağıtım | md. 492
V. Düzeltme ve iyileştirme | md. 493
VI. Birarada basım ve ayrı ayrı yayım | md. 494
VII. Çeviri hakkı | md. 495
VIII. Bedel isteme hakkı
1. Bedelin belirlenmesi | md. 496
2. Bedelin ödenme zamanı, satış hesapları ve bedelsiz alma hakkı | md. 497
D. Sona ermesi
I. Eserin yok olması | md. 498
II. Basılanın yok olması | md. 499
III. Kişisel sebeplerle sona ermesi | md. 500
E. Sipariş üzerine yayım sözleşmesi | md. 501

Dokuzuncu Bölüm: Vekâlet İlişkileri

Birinci Ayırım: Vekâlet Sözleşmesi
A. Tanımı | md. 502
B. Kurulması | md. 503
C. Hükümleri
I. Vekâletin kapsamı | md. 504
II. Vekilin borçları
1. Talimata uygun ifa | md. 505
2. Şahsen ifa, sadakat ve özen gösterme
a. Genel olarak | md. 506
b. İşin üçüncü kişiye gördürülmesi hâlinde | md. 507
3. Hesap verme | md. 508
4. Edinilen hakların vekâlet verene geçişi | md. 509
III. Vekâlet verenin borçları | md. 510
IV. Birlikte vekâlet verenlerin ve birlikte vekillerin sorumluluğu | md. 511
D. Sona ermesi
I. Sebepleri
1. Tek taraflı sona erdirme | md. 512
2. Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas | md. 513
II. Hükümleri | md. 514

İkinci Ayırım: Kredi Mektubu ve Kredi Emri
A. Kredi mektubu | md. 515
B. Kredi emri
I. Tanımı ve şekli | md. 516
II. Kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği | md. 517
III. Kredi emri verilenin önel vermesi | md. 518
IV. Taraflar arasındaki ilişki | md. 519

Üçüncü Ayırım: Simsarlık Sözleşmesi
A. Tanımı ve şekli | md. 520
B. Ücret
I. Hak etme zamanı | md. 521
II. Ücretin belirlenmesi | md. 522
III. Simsarın haklarını kaybetmesi | md. 523
IV. Evlenme simsarlığı | md. 524
V. Ücretten indirim | md. 525

Onuncu Bölüm: Vekâletsiz İşgörme

A. İşgörenin hak ve borçları
I. İşin görülmesi | md. 526
II. Sorumluluk | md. 527
III. İşgörenin ehliyetsizliği | md. 528
B. İşsahibinin hak ve borçları
I. İşin işsahibinin menfaatine yapılması hâlinde | md. 529
II. İşin işgörenin menfaatine yapılması hâlinde | md. 530
III. İşin işsahibi tarafından uygun bulunması hâlinde | md. 531

Onbirinci Bölüm: Komisyon Sözleşmesi

A. Alım veya satım komisyonculuğu
I. Tanımı | md. 532
II. Komisyoncunun borçları
1. Bildirme ve sigortalama borcu | md. 533
2. Özen borcu | md. 534
3. Vekâlet verenin belirlediği bedel | md. 535
4. Veresiye satma ve teslim almadan ödeme | md. 536
5. Komisyoncunun garantisi | md. 537
III. Komisyoncunun hakları
1. Ödediği paralar ve yaptığı giderler | md. 538
2. Komisyon ücreti
a. İsteme hakkı | md. 539
b. Kaybedilmesi | md. 540
3. Hapis hakkı | md. 541
4. Malın açık artırmayla satılması | md. 542
5. Komisyoncunun kendisiyle işlem yapması
a. Bedel ve ücret | md. 543
b. İşlemi kendisiyle yapmış sayılma | md. 544
c. İşlemi kendisiyle yapma hakkının düşmesi | md. 545
B. Diğer komisyon işleri | md. 546

Onikinci Bölüm: Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları

A. Ticari temsilci
I. Tanımı ve yetki verilmesi | md. 547
II. Temsil yetkisinin kapsamı | md. 548
III. Temsil yetkisinin sınırlandırılması | md. 549
IV. Temsil yetkisinin sona ermesi | md. 550
B. Ticari vekil | md. 551
C. Diğer tacir yardımcıları | md. 552
D. Rekabet yasağı | md. 553
E. Ticari temsilcilerin, ticari vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının yetkilerinin sona ermesi | md. 554

Onüçüncü Bölüm: Havale

A. Tanımı | md. 555
B. Hükümleri
I. Havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişki | md. 556
II. Havale ödeyicisinin borcu | md. 557
III. İfa edilmeme hâlinde bildirim | md. 558
C. Geri alma | md. 559
D. Kıymetli evrak konusunda havale | md. 560

Ondördüncü Bölüm: Saklama Sözleşmeleri

A. Genel saklama sözleşmesi
I. Tanımı | md. 561
II. Saklatanın borçları | md. 562
III. Saklayanın borçları
1. Kullanım yasağı | md. 563
2. Geri verme
a. Genel olarak | md. 564
b. Özel durumlar | md. 565
c. Geri verme yeri | md. 566
3. Saklayanların sorumluluğu | md. 567
4. Üçüncü kişilerin iddiaları | md. 568
IV. Güvenilirkişiye bırakma | md. 569
B. Mislî şeylerin saklanması | md. 570
C. Ardiyeciye bırakma
I. Senet çıkarma | md. 571
II. Ardiyecinin saklama borcu | md. 572
III. Bırakılan şeylerin karışması | md. 573
IV. Ardiyecinin hakları | md. 574
V. Malların geri verilmesi | md. 575
D. Konaklama yeri, garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlere bırakma
I. Konaklama yeri işletenlerin sorumluluğu
1. Koşulları ve kapsamı | md. 576
2. Kıymetli eşya | md. 577
3. Sorumluluğun kalkması | md. 578
II. Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu | md. 579
III. Hapis hakkı | md. 580

Onbeşinci Bölüm: Kefalet Sözleşmesi

A. Tanımı | md. 581
B. Koşulları
I. Asıl borç | md. 582
II. Şekil | md. 583
III. Eşin rızası | md. 584
C. İçeriği
I. Türlerine göre
1. Adi kefalet | md. 585
2. Müteselsil kefalet | md. 586
3. Birlikte kefalet | md. 587
4. Kefile kefil ve rücua kefil | md. 588
II. Ortak hükümler
1. Kefil ile alacaklı arasındaki ilişki
a. Sorumluluğun kapsamı | md. 589
b. Kefilin takibi | md. 590
c. Def’iler | md. 591
d. Özen gösterme, rehin ve borç senetlerinin teslimi | md. 592
e. Ödemenin kabulünü isteme | md. 593
f. Bildirim, iflasta ve konkordatoda kayıt | md. 594
2. Kefil ile borçlu arasındaki ilişki
a. Güvence verilmesini ve borçtan kurtarılmasını isteme hakkı | md. 595
b. Kefilin rücu hakkı | md. 596
c. Kefilin bildirim yükü | md. 597
D. Sona ermesi
I. Kanun gereğince | md. 598
II. Kefaletten dönme | md. 599
III. Süreli kefalette | md. 600
IV. Süreli olmayan kefalette | md. 601
V. Çalışanlara kefalette | md. 602
E. Uygulama alanı | md. 603

Onaltıncı Bölüm: Kumar ve Bahis

A. Alacağın dava ve takip edilememesi | md. 604
B. Borç senedi verme ve isteyerek ödeme | md. 605
C. Piyango ve diğer şans oyunları | md. 606

Onyedinci Bölüm: Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri

Birinci Ayırım: Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi
A. Tanımı | md. 607
B. Şekli | md. 608
C. Gelir alacaklısının hakları
I. Hakkın kullanılması | md. 609
II. Devredilebilmesi | md. 610

İkinci Ayırım: Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
A. Tanımı | md. 611
B. Şekli | md. 612
C. Güvencesi | md. 613
D. Konusu | md. 614
E. İptali ve tenkisi | md. 615
F. Sona ermesi
I. Önel verilerek fesih | md. 616
II. Önel verilmeksizin fesih | md. 617
III. Bakım borçlusunun ölümü | md. 618
G. Devredilemezlik, iflas ve haciz hâlinde istem | md. 619

Onsekizinci Bölüm: Adi Ortaklık Sözleşmesi

A. Tanımı | md. 620
B. Ortaklar arasındaki ilişki
I. Katılım payı | md. 621
II. Kazanç ve zarar
1. Kazancın paylaşılması | md. 622
2. Kazanç ve zarara katılma | md. 623
III. Ortaklığın kararları | md. 624
IV. Ortaklığın yönetimi | md. 625
V. Ortaklar arasındaki sorumluluk
1. Rekabet yasağı | md. 626
2. Ortakların yaptıkları giderler ve işler | md. 627
3. Özen borcu | md. 628
VI. Yönetim yetkisinin kaldırılması ve sınırlanması | md. 629
VII. Yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişki
1. Genel olarak | md. 630
2. Ortaklık işlerini inceleme | md. 631
VIII. Ortaklar arasındaki ve ortaklık yapısındaki değişiklikler
1. Yeni ortak alımı ve alt katılım | md. 632
2. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma
a. Genel olarak | md. 633
b. Ortaklık payının tasfiyesi | md. 634
c. Malvarlığının yetersizliği | md. 635
d. Tamamlanmamış işler | md. 636
C. Ortakların üçüncü kişilerle ilişkisi
I. Temsil | md. 637
II. Temsilin sonuçları | md. 638
D. Ortaklığın sona ermesi
I. Sona erme sebepleri
1. Genel olarak | md. 639
2. Belirsiz süreli ortaklık | md. 640
II. Sona ermenin ortaklığın yönetimine etkisi | md. 641
III. Tasfiye
1. Katılım payı için yapılacak işlem | md. 642
2. Kazanç ve zararın paylaşımı | md. 643
3. Tasfiye usulü | md. 644
IV. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk | md. 645

Türk Medenî Kanunu ile ilişkisi | md. 646
Yürürlükten kaldırılan Kanun | md. 647
GEÇİCİ MADDE 1
Yürürlük | md. 648
Yürütme | md. 649