Gizlilik politikası

Ziyaretçilerimin kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde muhafazasına önem veriyorum. Bu politika metninde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin seyrine ilişkin detayları bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi kim işlemektedir?

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Furkan Güven Taştan tarafından işlenmektedir.

Hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

Sinerjik.org internet sitesini ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin aşağıda yer alan kişisel veri kategorilerindeki verileri işlenmektedir. Kategori isimlerinin ardından sayılanlar örnek mahiyetindedir:

  • Kimlik bilgileri*: ad-soyad
  • İletişim bilgileri*: fiziki adres, telefon numarası, e-posta adresi**, sosyal medya hesap bilgisi,
  • Takip bilgileri: cookie bilgisi, IP adres bilgisi, web sayfası trafik bilgisi

*Kimlik ve iletişime ilişkin verileriniz, benimle iletişime geçmeniz halinde işlenir.
**E-posta adres bilginiz, sitedeki yeni yazılara ilişkin abonelik hizmetinden faydalanmanız halinde işlenir.

Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenmekte ve kimlere aktarılmaktadır?

Kişisel verileriniz (i) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, (ii) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, (iii) veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ve (iv) ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlemektedir.

Bu amaçlarla işlenen kişisel veriler, 5651 sayılı Kanun‘dan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yer sağlayıcı şirketle (Turhost) ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır.

Google Analytics hizmetinden faydalanan Sinerjik.org, bu hizmetin yalnızca anonimleştirerek veri işlemesine müsade etmektedir. Bu kapsamda User-ID özelliği aktif durumda olmayıp yeniden pazarlama ve reklamcılık amaçlı bir işlemeye de izin verilmemektedir. Google’ın gizlilik politikası için tıklayınız.

Kişisel verileriniz hangi yöntemlerle işlenmektedir?

Kişisel verileriniz yalnızca bu internet sitesi üzerinden toplanmakta ve işlenmektedir.

Hangi hukuki sebeplerle kişisel verileriniz işlenmektedir?

Kişisel verileriniz, işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olmasına dayanarak açık rıza alınmaksızın işlenmektedir. (Bkz. KVK Kanunu, m. 5/II-a ve ç).

E-posta abonelik hizmetinden faydalanan kullanıcıların e-posta adresleri açık rızalarına dayanarak işlenmektedir. (Bkz. KVK Kanunu, m. 5/I)

Hangi haklara sahipsiniz?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde aşağıda sayılan haklara sahipsiniz;

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
  6. (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,

Bundan başka kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, genel mahkemelerden zararınızın giderilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz.

Yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi e-posta adresim üzerinden bana iletebilirsiniz. Tarafıma iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edebilirim. Başvurunuzun gerçekten sizin verilerinize ilişkin olup olmadığını tespit etmek adına sizden ayrıca bilgi talep edebilir ve size başvurunuzla ilgili soru yöneltebilirim.