Updated on 27 Mart 2024

AB Dijital Hizmetler Kanunu (DSA)

2022/2065 sayılı dijital hizmetler için tek pazar hakkında ve (AB) 2000/31/EC sayılı Direktifi değiştiren 19 Ekim 2022 tarihli ve 2022/2065 (AB) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (Dijital Hizmetler Kanunu)

Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act)

Eur-Lex

Amaç

AB Dijital Hizmetler Kanunu‘yla (veya Dijital Hizmetler Yasası) çevrimiçi ortamdaki yasadışı faaliyetler ile dezenformasyonun yayılmasını önleme amacı güdülmüştür. Bu kapsamda Kanun’da, tüketicilerin güvenlikleri ve temel haklarının korunması ile adil ve açık bir çevrimiçi ortamın oluşturulmasına yönelik hükümler bulunmaktadır.

Kapsam

Dijital Hizmetler Kanunu, temelde çevrimiçi aracı hizmet sağlayıcılarını düzenlemektedir. Bu sağlayıcılar, yer sağlayıcı hizmetler olabileceği gibi çevrimiçi diğer platformlar da olabilir. Bu kapsamda Kanun, çevrimiçi ortamdaki pazar yerlerini, sosyal ağları, içerik paylaşım platformlarını, uygulama mağazalarını, yer sağlayıcı hizmetleri, bulut bilişim sağlayıcılarını ve seyahat-konaklama platformları gibi çevrimiçi aracı hizmet sağlayıcı ve platformlara dair hükümler ihtiva etmektedir. Yasa’da Avrupa’daki 45 milyondan fazla tüketiciye ulaşan çok büyük çevrimiçi platformlar ve çok büyük çevrimiçi arama motorlarına özgü bazı hükümler de bulunmaktadır. Öte yandan inovasyonun engellenmemesi adına küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için istisnai bazı hükümlere de yer verilmiştir.

Yürürlük

AB Dijital Hizmetler Kanunu, 27 Ekim 2022 tarihli AB Resmî Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Kanun, tüm hükümleriyle 17 Şubat 2024’ten itibaren uygulanmaya başlamıştır.

Sistematik

Türkçe 🇹🇷

Gerekçe (109 Par.)

Bölüm I – Genel Hükümler

 • Madde 1 – Konu
 • Madde 2 – Kapsam
 • Madde 3 – Tanımlar

Bölüm II – Aracı Hizmet Sağlayıcıların Sorumluluğu

 • Madde 4 – ‘Salt iletim’
 • Madde 5 – ‘Önbelleğe alma’
 • Madde 6 – Barındırma
 • Madde 7 – Gönüllü iç denetim soruşturmaları ve hukuki uyum
 • Madde 8 – Genel izleme veya aktif bilgi toplama yükümlülüğünün olmaması
 • Madde 9 – Hukuka aykırı içeriğe karşı harekete geçme talimatları
 • Madde 10 – Bilgi sağlama talimatları

Bölüm III – Şeffaf ve Güvenli Bir Çevrimiçi Ortam İçin Gerekli Özen Yükümlülükleri

Kesim 1 – Tüm Aracı Hizmet Sağlayıcılara Uygulanan Hükümler

 • Madde 11 – Üye Devlet makamları, Komisyon ve Kurul için irtibat noktaları
 • Madde 12 – Hizmet alıcıları için irtibat noktaları
 • Madde 13 – Yasal temsilciler
 • Madde 14 – Hizmet şartları
 • Madde 15 – Aracı hizmet sağlayıcılar için şeffaflık raporlama yükümlülükleri

Kesim 2 – Çevrimiçi Platformlar Dahil Yer Sağlayıcılar İçin Geçerli Ek Hükümler

 • Madde 16 – Bildirim ve eylem mekanizmaları
 • Madde 17 – Gerekçe beyanı
 • Madde 18 – Suç şüphesinin bildirilmesi

Kesim 3 – Çevrimiçi Platform Sağlayıcıları İçin Geçerli Ek Hükümler

 • Madde 19 – Mikro ve küçük işletmeler için istisna
 • Madde 20 – Dahili şikayet yönetim sistemi
 • Madde 21 – Mahkeme dışı uyuşmazlık çözümü
 • Madde 22 – Güvenilir işaretçiler
 • Madde 23 – Kötüye kullanıma karşı tedbirler ve koruma
 • Madde 24 – Çevrimiçi platform sağlayıcıları için şeffaflık raporlama yükümlülükleri
 • Madde 25 – Çevrimiçi arayüz tasarımı ve organizasyonu
 • Madde 26 – Çevrimiçi platformlarda reklam
 • Madde 27 – Tavsiye sistemi şeffaflığı
 • Madde 28 – Küçüklerin çevrimiçi ortamda korunması

Kesim 4 – Tüketicilerin Satıcılarla Mesafeli Sözleşme Kurmasına İmkan Sağlayan Çevrimiçi Platform Sağlayıcılarına Uygulanacak Ek Hükümler

 • Madde 29 – Mikro ve küçük işletmeler için istisna
 • Madde 30 – Satıcıların izlenebilirliği
 • Madde 31 – Tasarım yoluyla uyumluluk
 • Madde 32 – Bilgi edinme hakkı

Kesim 5 – Çok Büyük Çevrimiçi Platform ve Çok Büyük Çevrimiçi Arama Motoru Sağlayıcıları için Sistemik Riskleri İdaraye Yönelik Ek Yükümlülükler

 • Madde 33 – Çok büyük çevrimiçi platformlar ve çok büyük çevrimiçi arama motorları
 • Madde 34 – Risk değerlendirmesi
 • Madde 35 – Risklerin azaltılması
 • Madde 36 – Krize müdahale mekanizması
 • Madde 37 – Bağımsız denetim
 • Madde 38 – Tavsiye sistemleri
 • Madde 39 – Ek çevrimiçi reklam şeffaflığı
 • Madde 40 – Verilere erişim ve inceleme
 • Madde 41 – Uyum fonksiyonu
 • Madde 42 – Şeffaflık raporlama yükümlülükleri
 • Madde 43 – Denetim ücreti

Kesim 6 – Özen Yükümlülüklerine İlişkin Diğer Hükümler

 • Madde 44 – Standartlar
 • Madde 45 – Davranış kuralları
 • Madde 46 – Çevrimiçi reklamcılık için davranış kuralları
 • Madde 47 – Erişilebilirlik için davranış kuralları
 • Madde 48 – Kriz protokolleri

Bölüm IV – Uygulama, İşbirliği, Cezalar ve Uygulanma

Kesim 1 – Yetkili Makamlar ve Ulusal Dijital Hizmet Koordinatörleri

 • Madde 49 – Yetkili makamlar ve Dijital Hizmet Koordinatörleri
 • Madde 50 – Dijital Hizmet Koordinatörleri için Gereklilikler
 • Madde 51 – Dijital Hizmet Koordinatörlerinin Yetkileri
 • Madde 52 – Cezalar
 • Madde 53 – Şikayette bulunma hakkı
 • Madde 54 – Tazminat
 • Madde 55 – Faaliyet raporları

Kesim 2 – Yetkiler, Koordineli Soruşturma ve Tutarlılık Mekanizmaları

 • Madde 56 – Yetkiler
 • Madde 57 – Karşılıklı yardım
 • Madde 58 – Dijital Hizmet Koordinatörleri arasında sınır ötesi işbirliği
 • Madde 59 – Komisyona havale
 • Madde 60 – Ortak soruşturmalar

Kesim 3 – Avrupa Dijital Hizmetler Kurulu

 • Madde 61 – Avrupa Dijital Hizmetler Kurulu
 • Madde 62 – Kurulun Yapısı
 • Madde 63 – Kurulun Görevleri

Kesim 4 – Çok Büyük Çevrimiçi Platform ve Çok Büyük Çevrimiçi Arama Motoru Sağlayıcılarına İlişkin Denetim, Soruşturma, Uygulanma ve Takip

 • Madde 64 – Uzmanlık ve yeteneklerin geliştirilmesi
 • Madde 65 – Çok büyük çevrimiçi platform ve çok büyük çevrimiçi arama motoru sağlayıcılarının yükümlülüklerinin uygulanması
 • Madde 66 – Komisyon tarafından işlemlerin başlatılması ve soruşturmada işbirliği
 • Madde 67 – Bilgi talepleri
 • Madde 68 – Görüşme ve ifade alma yetkisi
 • Madde 69 – Denetim yapma yetkisi
 • Madde 70 – Geçici tedbirler
 • Madde 71 – Taahhütler
 • Madde 72 – İzleme faaliyetleri
 • Madde 73 – Uyumsuzluk
 • Madde 74 – Para Cezaları
 • Madde 75 – Bölüm III, Kısım 5’te belirtilen yükümlülüklerin ihlallerine yönelik çözüm yollarının güçlendirilmiş denetimi
 • Madde 76 – Düzenli ceza ödemeleri
 • Madde 77 – Cezaların uygulanması için zaman aşımı süresi
 • Madde 78 – Cezaların icrası için zaman aşımı süresi
 • Madde 79 – Dinlenilme ve bilgi edinme hakkı
 • Madde 80 – Kararların yayınlanması
 • Madde 81 – Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından inceleme
 • Madde 82 – Erişim kısıtlamalarına ilişkin talepler ve ulusal mahkemelerle işbirliği
 • Madde 83 – Komisyon müdahalesine ilişkin uygulama tasarrufları

Kesim 5 – Uygulanmaya İlişkin Ortak Hükümler

 • Madde 84 – Mesleki gizlilik
 • Madde 85 – Bilgi paylaşım sistemi
 • Madde 86 – Temsil

Kesim 6 – Delegasyona ve İcraya Dair Tasarruflar

 • Madde 87 – Yetki devrinin kullanılması
 • Madde 88 – Komite prosedürü

Bölüm V – Son Hükümler

 • Madde 89 – 2000/31/AT sayılı Direktifte yapılan değişiklikler
 • Madde 90 – (AB) 2020/1828 sayılı Direktifte Değişiklik
 • Madde 91 – Gözden Geçirme
 • Madde 92 – Çok büyük çevrimiçi platformların ve çok büyük çevrimiçi arama motorlarının sağlayıcıları için öngörülen uygulama
 • Madde 93 – Yürürlüğe girme ve uygulama

(Makine çevirisidir)

İngilizce 🇬🇧

Recitals (109 Par.)

Chapter I – General Provisions

 • Article 1 – Subject matter
 • Article 2 – Scope
 • Article 3 – Definitions

Chapter II – Liability Of Providers Of Intermediary Services

 • Article 4 – ‘Mere conduit’
 • Article 5 – ‘Caching’
 • Article 6 – Hosting
 • Article 7 – Voluntary own-initiative investigations and legal compliance
 • Article 8 – No general monitoring or active fact-finding obligations
 • Article 9 – Orders to act against illegal content
 • Article 10 – Orders to provide information

Chapter III – Due Diligence Obligations For A Transparent And Safe Online Environment

Section 1 – Provisions Applicable to All Providers of Intermediary Services

 • Article 11 – Points of contact for Member States’ authorities, the Commission and the Board
 • Article 12 – Points of contact for recipients of the service
 • Article 13 – Legal representatives
 • Article 14 – Terms and conditions
 • Article 15 – Transparency reporting obligations for providers of intermediary services

Section 2 – Additional Provisions Applicable To Providers Of Hosting Services, Including Online Platforms

 • Article 16 – Notice and action mechanisms
 • Article 17 – Statement of reasons
 • Article 18 – Notification of suspicions of criminal offences

Section 3 – Additional Provisions Applicable To Providers Of Online Platforms

 • Article 19 – Exclusion for micro and small enterprises
 • Article 20 – Internal complaint-handling system
 • Article 21 – Out-of-court dispute settlement
 • Article 22 – Trusted flaggers
 • Article 23 – Measures and protection against misuse
 • Article 24 – Transparency reporting obligations for providers of online platforms
 • Article 25 – Online interface design and organisation
 • Article 26 – Advertising on online platforms
 • Article 27 – Recommender system transparency
 • Article 28 – Online protection of minors

Section 4 – Additional Provisions Applicable to Providers of Online Platforms Allowing Consumers to Conclude Distance Contracts with Traders

 • Article 29 – Exclusion for micro and small enterprises
 • Article 30 – Traceability of traders
 • Article 31 – Compliance by design
 • Article 32 – Right to information

Section 5 – Additional Obligations For Providers of Very Large Online Platforms and of Very Large Online Search Engines to Manage Systemic Risks

 • Article 33 – Very large online platforms and very large online search engines
 • Article 34 – Risk assessment
 • Article 35 – Mitigation of risks
 • Article 36 – Crisis response mechanism
 • Article 37 – Independent audit
 • Article 38 – Recommender systems
 • Article 39 – Additional online advertising transparency
 • Article 40 – Data access and scrutiny
 • Article 41 – Compliance function
 • Article 42 – Transparency reporting obligations
 • Article 43 – Supervisory fee

Section 6 – Other Provisions Concerning Due Diligence Obligations

 • Article 44 – Standards
 • Article 45 – Codes of conduct
 • Article 46 – Codes of conduct for online advertising
 • Article 47 – Codes of conduct for accessibility
 • Article 48 – Crisis protocols

Chapter IV – Implementation, Cooperation, Penalties and Enforcement

Section 1 – Competent Authorities And National Digital Services Coordinators

 • Article 49 – Competent authorities and Digital Services Coordinators
 • Article 50 – Requirements for Digital Services Coordinators
 • Article 51 – Powers of Digital Services Coordinators
 • Article 52 – Penalties
 • Article 53 – Right to lodge a complaint
 • Article 54 – Compensation
 • Article 55 – Activity reports

Section 2 – Competences, Coordinated Investigation and Consistency Mechanisms

 • Article 56 – Competences
 • Article 57 – Mutual assistance
 • Article 58 – Cross-border cooperation among Digital Services Coordinators
 • Article 59 – Referral to the Commission
 • Article 60 – Joint investigations

Section 3 – European Board for Digital Services

 • Article 61 – European Board for Digital Services
 • Article 62 – Structure of the Board
 • Article 63 – Tasks of the Board

Section 4 – Supervision, Investigation, Enforcement and Monitoring in respect of Providers of Very Large Online Platforms and of Very Large Online Search Engines

 • Article 64 – Development of expertise and capabilities
 • Article 65 – Enforcement of obligations of providers of very large online platforms and of very large online search engines
 • Article 66 – Initiation of proceedings by the Commission and cooperation in investigation
 • Article 67 – Requests for information
 • Article 68 – Power to take interviews and statements
 • Article 69 – Power to conduct inspections
 • Article 70 – Interim measures
 • Article 71 – Commitments
 • Article 72 – Monitoring actions
 • Article 73 – Non-compliance
 • Article 74 – Fines
 • Article 75 – Enhanced supervision of remedies to address infringements of obligations laid down in Section 5 of Chapter III
 • Article 76 – Periodic penalty payments
 • Article 77 – Limitation period for the imposition of penalties
 • Article 78 – Limitation period for the enforcement of penalties
 • Article 79 – Right to be heard and access to the file
 • Article 80 – Publication of decisions
 • Article 81 – Review by the Court of Justice of the European Union
 • Article 82 – Requests for access restrictions and cooperation with national courts
 • Article 83 – Implementing acts relating to Commission intervention

Section 5 – Common Provisions On Enforcement

 • Article 84 – Professional secrecy
 • Article 85 – Information sharing system
 • Article 86 – Representation

Section 6 – Delegated And Implementing Acts

 • Article 87 – Exercise of the delegation
 • Article 88 – Committee procedure

Chapter V – Final Provisions

 • Article 89 – Amendments to Directive 2000/31/EC
 • Article 90 – Amendment to Directive (EU) 2020/1828
 • Article 91 – Review
 • Article 92 – Anticipated application to providers of very large online platforms and of very large online search engines
 • Article 93 – Entry into force and application