Updated on 20 Mart 2023

Türk Medeni Kanunu

Başlangıç

1. Kitap: Kişiler Hukuku

Gerçek Kişiler

 • Kişilik (8-35)
  • A. Genel Olarak
   • I. Hak ehliyeti
   • II. Fiil ehliyeti
    • 1. Kapsamı
    • 2. Koşulları
     • a. Genel olarak
     • b. Erginlik
     • c. Ergin kılınma
     • d. Ayırt etme gücü
   • III. Fiil ehliyetsizliği
    • 1. Genel olarak
    • 2. Ayırt etme gücünün bulunmaması
    • 3. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar
   • IV. Hısımlık
    • 1. Kan hısımlığı
    • 2. Kayın hısımlığı
   • V. Yerleşim yeri
    • 1. Tanım
    • 2. Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri
    • 3. Yasal yerleşim yeri
    • 4. Kurumlarda bulunma
  • B. Kişiliğin Korunması
   • I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı
   • II. Saldırıya karşı
    • 1. İlke
    • 2. Davalar
   • III. Ad üzerindeki hak
    • 1. Adın korunması
    • 2. Adın değiştirilmesi
  • C. Kişiliğin Başlangıcı ve Sonu
   • I. Doğum ve ölüm
   • II. Sağ olmanın ve ölümün ispatı
    • 1. İspat yükü
    • 2. İspat araçları
     • a. Genel olarak
     • b. Ölüm karinesi
   • III. Gaiplik kararı
    • 1. Genel olarak
    • 2. Yargılama usulü
    • 3. İstemin düşmesi
    • 4. Hükmü
 • Kişisel Durum Sicili (36-46)
  • A. Genel Olarak
   • I. Sicil
   • II. Görevliler
   • III. Sorumluluk
   • IV. Düzeltme
    • 1. Genel olarak
    • 2. Cinsiyet değişikliğinde
  • B. Doğum kütüğü
   • I. Bildirme
   • II. Doğum kütüğünde değişiklikler
  • C. Ölüm kütüğü
   • I. Ölümün bildirilmesi
   • II. Cesedi bulunamayan kişi
   • III. Gaiplik kararı
   • IV. Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi

Tüzel Kişiler

 • Genel Hükümler (47-55)
  • A. Tüzel Kişilik
  • B. Hak Ehliyeti
  • C. Fiil Ehliyeti
   • I. Koşulu
   • II. Kullanılması
  • D. Yerleşim Yeri
  • E. Kişiliğin Sona Ermesi
   • I. Sınırlı devam etme
   • II. Malvarlığının tasfiyesi
   • III. Malvarlığının özgülenmesi
  • F. Saklı Hükümler
 • Dernekler (56-100)
  • A. Kuruluşu
   • I. Tanımı
   • II. Dernek kurma hakkı
   • III. Tüzük
   • IV. Tüzel kişiliğin kazanılması
    • 1. Kazanma anı
    • 2. İnceleme
    • 3. Dernek tüzüğünün ilânı
    • 4. İlk genel kurul toplantısı
  • B. Üyelik
   • I. Kazanılması
    • 1. Kural
    • 2. Koşulları
   • II. Sona ermesi
    • 1. Kendiliğinden
    • 2. Çıkma ile
    • 3. Çıkarılma ile
   • III. Kapsamı
    • 1. Üyelerin hakları
     • a. Eşitlik ilkesi
     • b. Oy hakkı
    • 2. Üyelerin yükümlülükleri
     • a. Ödenti verme borcu
     • b. Diğer yükümlülükler
  • C. Organlar
   • I. Genel olarak
   • II. Genel kurul
    • 1. Niteliği ve oluşumu
    • 2.Toplanması
     • a. Olağan toplantı
     • b. Olağanüstü toplantı
     • c. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar
    • 3. Toplantıya çağrı
    • 4. Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı
    • 5. Toplantı usulü
    • 6. Genel kurulun görev ve yetkileri
    • 7. Genel kurul kararları
     • a. Karar yeter sayısı
     • b. Oy hakkından yoksunluk
     • c. Kararın iptali
   • III. Yönetim kurulu
    • 1. Oluşumu
    • 2. Görevleri
   • IV. Denetim kurulu
  • D. Sona Erme
   • I. Kendiliğinden
   • II. Genel kurul kararı ile
   • III. Mahkeme kararı ile
  • E. Derneklerin Faaliyetleri
   • I. Genel olarak
   • II. Uluslararası faaliyet
    • 1. Faaliyet serbestliği
    • 2. Yabancı dernekler
   • III. Yabancıların dernek kurma hakkı
  • F. Derneklerin Örgütlenmesi
   • I. Şube açmaları
    • 1. Kuruluşu
    • 2. Şubenin organları ve uygulanacak hükümler
   • II. Üst kuruluşlar kurmaları
    • 1. Federasyon
    • 2. Konfederasyon
    • 3. Ortak hükümler
  • G. Dernek Gelirleri
  • H. Saklı Hükümler
 • Vakıflar (101-117)
  • A. Kuruluşu
   • I.Tanımı
   • II. Kuruluş şekli
   • III. Temyiz ve iptal
   • IV. Tescil ve ilân
   • V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk
  • B. Vakıf Senedi
   • I. İçeriği
   • II. Noksanlıklar
  • C. Mirasçıların ve Alacaklıların Dava Hakkı
  • D. Vakfın Örgütü
   • I. Genel olarak
   • II. Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı
  • E. Denetim
  • F. Yönetimin, Amacın ve Malların Değiştirilmesi
   • I. Yönetimin değiştirilmesi(1)
   • II. Amacın ve malların değiştirilmesi
  • G. Yıllık Rapor
  • H. Faaliyetten Geçici Alıkoyma
  • İ. Vakfın Sona Ermesi
  • J. Diğer Hükümler

2. Kitap: Aile Hukuku

Evlilik Hukuku

 • Evlenme (118-160)
  • Nişanlılık (118-123)
   • A. Nişanlanma
   • B. Nişanlılığın Hükümleri
  • Evlenme Ehliyeti ve Engelleri (124-133)
   • A. Ehliyetin Koşulları
   • B. Evlenme Engelleri
  • Evlenme Başvurusu ve Töreni (134-144)
   • A. Başvuru
   • B. Evlenme Töreni ve Tescil
   • C. Yönetmelik
  • Batıl Olan Evlenmeler (145-160)
   • A. Mutlak Butlan
   • B. Nisbi Butlan
   • C. Butlanı Gerektirmeyen Sebepler
   • D. Butlan Kararı
   • E. Mirasçıların Dava Hakkı
   • F. Yetki ve Yargılama Usulü
 • Boşanma (161-184)
  • A. Boşanma Sebepleri
  • B. Dava
  • C. Karar
  • D. Boşanmada Yargılama Usulü
 • Evliliğin Genel Hükümleri (185-201)
  • A. Haklar ve Yükümlülükler
  • B. Birliğin Temsili
  • C. Eşlerin Meslek ve İşi
  • D. Eşlerin Hukuki İşlemleri
  • E. Birliğin Korunması
 • Eşler Arasındaki Mal Rejimi (202-281)
  • Genel Hükümler (202-217)
   • A. Yasal Mal Rejimi
   • B. Mal Rejimi Sözleşmesi
   • C. Olağanüstü Mal Rejimi
   • D. Alacaklıların Korunması
   • E. Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Yetki
   • F. Bir Eşin Mallarının Diğeri Tarafından Yönetimi
   • G. Envanter
   • H. Eşler Arasındaki Borçlar
  • Edinilmiş Mallara Katılma (218-241)
   • A. Mülkiyet
   • B. Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf
   • C. Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk
   • D. Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye
  • Mal Ayrılığı (242-243)
   • A. Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf
   • B. Diğer Hükümler
  • Paylaşmalı Mal Ayrılığı (244-255)
   • A. Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf
   • B. Borçlardan Sorumluluk
   • C. Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye
  • Mal Ortaklığı (256-281)
   • A. Mülkiyet
   • B. Yönetim ve Tasarruf
   • C. Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk
   • D. Eşler Arasındaki Borçlar
   • E. Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye

Hısımlık

 • Soybağının Kurulması (282-363)
  • Genel Hükümler (282-284)
   • A. Genel olarak soybağının kurulması
   • B. Davada yetki ve yargılama usulü
  • Kocanın Babalığı (285-294)
   • A. Babalık karinesi
   • B. Soybağının reddi
   • C. Karinelerin çakışması
   • D. Diğer ilgililerin dava hakkı
   • E. Sonradan evlenme
  • Tanıma ve Babalık Hükmü (295-304)
   • A. Tanıma
   • B. Babalık hükmü
  • Evlat Edinme (305-320)
   • A. Küçüklerin evlât edinilmesi
   • B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi
   • C. Hükümleri
   • D. Şekil ve usul
   • E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması
   • F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık
  • Soybağının Hükümleri (321-334)
   • A. Soyadı
   • B. Karşılıklı yükümlülükler
   • C. Çocuk ile kişisel ilişki
   • D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama
  • Velâyet (335-351)
   • A. Genel olarak
   • B. Velâyetin kapsamı
   • C. Çocuğun korunması
  • Çocuk Malları (352-363)
   • A. Yönetim
   • B. Kullanma hakkı
   • C. Gelirlerin sarfı
   • D. Çocuk mallarının kısmen sarfı
   • E. Çocuğun serbest malları
   • F. Çocuk mallarının korunması
   • G. Yönetimin sona ermesi
 • Aile (364-395)
  • Nafaka Yükümlülüğü (364-366)
   • A. Nafaka yükümlüleri
   • B. Dava hakkı
   • C. Korunmaya muhtaç kişiler
  • Ev Düzeni (367-371)
   • A. Koşulları
   • B. Hükümleri
  • Aile Malları (372-395)
   • A. Aile vakfı
   • B. Aile malları ortaklığı
   • C. Aile yurdu

Vesayet

 • Vesayet Düzeni (396-437)
  • Vesayet Organları (396-403)
   • A. Genel olarak
   • B. Vesayet daireleri
   • C. Vasi ve kayyım
  • Vesayeti Gerektiren Haller (404-410)
   • A. Küçüklük
   • B. Kısıtlama
   • C. Usul
  • Yetki (411-412)
   • A. Vesayet işlerinde yetki
   • B. Yerleşim yerinin değişmesi
  • Vasinin Atanması (413-425)
   • A. Koşulları
   • B. Atama usulü
  • Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık (426-431)
   • A. Kayyımlığı gerektiren hâller
   • B. Yasal danışmanlık
   • C. Yetki
   • D. Usul
  • Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması (432-437)
   • A. Koşulları
   • B. Yetki
   • C. Bildirim yükümlülüğü
   • D. İtiraz
   • E. Usul
 • Vesayetin Yürütülmesi (438-469)
  • Vasinin Görevleri (438-457)
   • A. Göreve başlama
   • B. Özen ve temsil
   • C. Malvarlığının yönetilmesi
   • D. Görevin süresi
   • E. Vasinin ücreti
  • Kayyımın Görevleri (458-460)
   • A. Kayyımın konumu
   • B. Kayyımlığın kapsamı
  • Vesayet Dairelerinin Görevleri (461-465)
   • A. Şikâyet ve itiraz
   • B. İzin
   • C. Rapor ve hesapların incelenmesi
   • D. İznin bulunmaması
  • Vesayet Organlarının Sorumluluğu (466-469)
   • A. Özen yükümü
   • B. Vasinin sorumluluğu
   • C. Devletin sorumluluğu
   • D. Görev ve yetki
 • Vesayetin Sona Ermesi (470-494)
  • Vesayeti Gerektiren Hallerin Sona Ermesi (470-478)
   • A. Küçüklerde
   • B. Hükümlülerde
   • C. Diğer kısıtlılarda
   • D. Kayyımlıkta ve yasal danışmanlıkta
  • Vasilik Görevinin Sona Ermesi (479-488)
   • A. Fiil ehliyetinin yitirilmesi ve ölüm
   • B. Sürenin sona ermesi ve uzatılmaması
   • C. Görevden alınma
  • Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları (489-494)
   • A. Kesin hesap ve malvarlığının teslimi
   • B. Rapor ve hesabın incelenmesi
   • C. Vasinin görevine son verilmesi
   • D. Sorumluluk davasında zamanaşımı
   • E. Vesayet altındaki kişinin alacağı

3. Kitap: Miras Hukuku

Mirasçılar

 • Yasal Mirasçılar (495-501)
  • A. Kan hısımları
  • B. Sağ kalan eş
  • C. Evlâtlık
  • D. Devlet
 • Ölüme Bağlı Tasarruflar (502-574)
  • Tasarruf Ehliyeti
   • A. Ehliyet
   • B. İrade sakatlığı
  • Tasarruf Özgürlüğü
   • A. Tasarruf edilebilir kısım
   • B. Mirasçılıktan çıkarma
  • Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri
   • A. Genel olarak
   • B. Koşullar ve yüklemeler
   • C. Mirasçı atama
   • D. Belirli mal bırakma
   • E. Yedek mirasçı atama
   • F. Artmirasçı atama
   • G. Vakıf
   • H. Miras sözleşmeleri
  • Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri
   • A. Vasiyet
   • B. Miras sözleşmesi
   • C. Tasarruf edilebilir kısmın daralması
  • Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
   • A. Atanması
   • B. Görev ve yetkileri
   • C. Görevin sona ermesi
   • D. Denetlenmesi
   • E. Sorumluluğu
  • Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Ve Tenkisi
   • A. İptal davası
   • B. Tenkis davası
  • Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar
   • A. Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda
   • B. Mirastan feragat durumunda

Mirasın Geçmesi

 • Mirasın Açılması (575-588)
  • A. Açılma ve değerlendirme anı
  • B. Açılma yeri ve yetkili mahkeme
  • C. Açılmanın hükümleri
  • D. Gaiplik
 • Mirasın Geçmesinin Sonuçları (589-639)
  • Koruma Önlemleri
   • A. Genel olarak
   • B. Defter tutma
   • C. Mühürleme
   • D. Terekenin resmen yönetilmesi
   • E. Vasiyetname ile ilgili işlemler
  • Mirasın Kazanılması
   • A. Kazanma
   • B. Ret
  • Resmî Defter Tutma
   • A. Koşulları
   • B. Usul
   • C. Defter tutma sırasında mirasçıların durumu
   • D. Sonuçları
   • E. Mirasın Devlete geçmesi hâli
  • Resmî Tasfiye
   • A. Koşulları
   • B. Usul
  • Miras Sebebiyle İstihkak Davası
   • A. Koşulları
   • B. Hükümleri
   • C. Zamanaşımı
 • Mirasın Paylaşılması (640-682)
  • Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı
   • A. Mirasın geçmesinin sonucu
   • B. Paylaşmayı isteme hakkı
   • C. Cenin nedeniyle erteleme
   • D. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi
   • E. Birlikte yaşayanların hakkı
  • Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı
   • A. Genel olarak
   • B. Paylaşma kuralları
   • C. Paylaşmanın gerçekleşmesi
   • D. Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi
   • E. Özellikleri olan eşya
  • Mirasta Denkleştirme
   • A. Mirasçılar arasında
   • B. Mirasçılık sıfatının kaybı hâlinde
   • C. Denkleştirme şekli
   • D. Eğitim ve öğrenim giderleri
   • E. Hediyeler ve evlenme giderleri
  • Paylaşmanın Tamamlanması Ve Sonucu
   • A. Paylaşmanın sonuçlandırılması
   • B. Mirasçıların birbirine karşı sorumluluğu
   • C. Mirasçıların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu

4. Kitap: Eşya Hukuku

Mülkiyet

 • Genel Hükümler (683-703)
  • A. Mülkiyet hakkının içeriği
  • B. Mülkiyet hakkının kapsamı
  • C. Birlikte mülkiyet
 • Taşınmaz Mülkiyeti (704-761)
  • Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması ve Kaybı
   • A. Taşınmaz mülkiyetinin konusu
   • B. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması
   • C. Taşınmaz mülkiyetinin kaybı
  • Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları
   • A. Taşınmaz mülkiyetinin içeriği
   • B. Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları
   • C. Kaynak ve yeraltı suları
 • Taşınır Mülkiyeti (762-778)
  • A. Konusu
  • B. Kazanılması
  • C. Kaybedilmesi

Sınırlı Ayni Haklar

 • İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü (779-849)
  • Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı
   • A. Konusu
   • B. Kurulması ve sona ermesi
   • C. Hükümleri
  • İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları
   • A. İntifa hakkı
   • B. Oturma hakkı
   • C. Üst hakkı
   • D. Kaynak hakkı
   • E. Diğer irtifak hakları
  • Taşınmaz Yükü
   • A. Konusu
   • B. Kurulması ve sona ermesi
   • C. Hükümleri
 • Taşınmaz Rehni (850-938)
  • Genel Hükümler
   • A. Koşullar
   • B. Rehnin kurulması ve sona ermesi
   • C. Hükmü
  • İpotek
   • A. Amaç ve nitelik
   • B. Kurulması ve sona ermesi
   • C. Hükmü
   • D. Kanunî ipotek
  • İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi
   • A. İpotekli borç senedi
   • B. İrat senedi
   • C. Ortak hükümler
  • Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç Senetleri
   • A. Rehinli tahviller
   • B. Seri hâlinde rehin senedi çıkarılması
 • Taşınır Rehni (939-972)
  • Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hakkı
   • A. Teslime bağlı rehin
   • B. Hapis hakkı
  • Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin
   • A. Genel olarak
   • B. Kurulması
   • C. Hükümleri
  • Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar
   • A. Ödünç verenler
   • B. Taşınır rehni karşılığı ödünç
   • C. Geri alım hakkı tanıyarak satım
  • Rehinli Tahvil
   • A. Niteliği
   • B. Şekli
   • C. Düzenlenmesi

Zilyetlik ve Tapu Sicili

 • Zilyetlik (973-996)
  • A. Zilyetlik kavramı ve türleri
  • B. Zilyetliğin devri
  • C. Zilyetliğin hükümleri
 • Tapu Sicili (997-1027)
  • A. Kurulması
  • B. İşlemler
  • C. Tapu sicilinin açıklığı
  • D. Tescilin etkileri
  • E. Terkin ve değiştirme

Son hükümler

Yürürlükten kaldırılan kanun (1028)

Yürürlük (1029)

Yürütme (1030)