Updated on 14 Ağustos 2023

AB Yapay Zeka Sorumluluk Direktifi (Teklif)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Adapting Non-Contractual Civil Liability Rules to Artificial Intelligence (AI Liability Directive)

Sözleşme Dışı Hukuki Sorumluluk Kurallarının Yapay Zekâya Uyarlanmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Teklifi (YZ Sorumluluk Direktifi)

Eur-Lex

Yasama süreci

  • Kanun’un yasalaşmasına yönelik süreç, Avrupa Komisyonu tarafından teklifin 28.09.2022 tarihinde yayınlanmasıyla başlamıştır.

Kapsam ve amaç

AB Yapay Zeka Sorumluluk Direktifi, yalnızca özel hukuk ilişkileri çerçevesinde, sözleşme dışı sorumluluğa dair kurallar öngörmektedir. Bu Direktif’le yüksek riskli yapay zeka sistemlerinin neden olduğu zararların tazmin edilebilmesi için gerekli delillerin açığa çıkarılmasının sağlanması ve ispat yüküne ilişkin kolaylaştırıcı kuralların tesisi amaçlanmıştır (m. 1).

Direktif, asgari uyum prensibini kabul etmiştir. Dolayısıyla üye ülkelerin, AB Hukukuyla uyumlu olması şartıyla, davacılar için daha elverişli kurallar öngörmesi mümkündür.

Bu Direktif, içinde AB Yapay Zeka Kanunu‘nun da bulunduğu AB’nin yapay zekânın regülasyonuna ilişkin stratejisinin bir parçasını oluşturmaktadır.

Sistematik

🇹🇷
Gerekçe (33 par.)

m. 1: Konu ve kapsam
m. 2: Tanımlar
m. 3: Delillerin açıklanması ve uygunsuzluğa ilişkin adi karine
m. 4: Kusurun varlığı hâlinde illiyet bağına ilişkin adi karine
m. 5: Değerlendirme ve amaçlanan gözden geçirme
m. 6: (AB) 2020/1828 sayılı Direktifte Değişiklik
m. 7: Aktarım
m. 8: Yürürlük
m. 9: Muhataplar

🇬🇧
Recitals (33 par.)

Art. 1: Subject matter and scope
Art. 2: Definitions
Art. 3: Disclosure of evidence and rebuttable presumption of non-compliance
Art. 4: Rebuttable presumption of a causal link in the case of fault
Art. 5: Evaluation and targeted review
Art. 6: Amendment to Directive (EU) 2020/1828
Art. 7: Transposition
Art. 8: Entry into force
Art. 9: Addressees