2019/771 sayılı Mal Satış Direktifi

2017/2394 sayılı Tüzüğü ve 2009/22/EC sayılı Direktif’i değiştiren ve 1999/44/EC sayılı Direktif’i İlga Eden, Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Belirli Hususlar Hakkında 20 Mayıs 2019 tarihli ve 2019/771 Sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi Direktifi

Directive (EU) 2019/771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods, amending Regulation (EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC, and repealing Directive 1999/44/EC

Eur-Lex

Kapsam ve amaç #

Bu Direktifin amacı; satıcılar ve tüketiciler arasında akdedilen satış sözleşmelerine ilişkin belirli gereklilikler, özellikle malların sözleşmeye uygunluğuna ilişkin kurallar, söz konusu uygunluğun bulunmaması halinde başvurulacak hukuki imkânlar, bunların uygulanmasına ilişkin yöntemler ve ticari garantilere ilişkin ortak kurallar belirlemek suretiyle yüksek düzeyde bir tüketici koruması sağlamak ve iç pazarın düzgün işleyişine katkıda bulunmaktır (m. 1).

2019/771 sayılı Mal Satış Direktifi, AB’nin bu alandaki önceki mevzuatı olan 99/44 sayılı Direktif’i ilga etmiştir.

Sistematiği #

🇹🇷
Gerekçe (72 par.)

m. 1 – Konu ve amaç
m. 2 – Tanımlar
m. 3 – Kapsam
m. 4 – Uyumlaştırma düzeyi

m. 5 – Malların uygunluğu
m. 6 – Uygunluk için sübjektif gereklilikler
m. 7 – Uygunluk için objektif gereklilikler
m. 8 – Malların hatalı montajı
m. 9 – Üçüncü taraf hakları

m. 10 – Satıcının sorumluluğu
m. 11 – İspat yükü
m. 12 – Bildirim yükümlülüğü
m. 13 – Uygunluğun bulunmaması durumunda hukuki yollar
m. 14 – Malların onarımı veya değiştirilmesi
m. 15 – Bedelde indirim
m. 16 – Satış sözleşmesinin sona erdirilmesi
m. 17 – Ticari teminatlar
m. 18 – Tazminat hakkı

m. 19 – Yürürlük
m. 20 – Tüketici bilgileri
m. 21 – Emredici nitelik
m. 22 – (AB) 2017/2394 sayılı Tüzük ve 2009/22/EC sayılı Direktif’te yapılan değişiklikler
m. 23 – 1999/44/EC sayılı Direktifin yürürlükten kaldırılması
m. 24 – Aktarım
m. 25 – Yeniden değerlendirme
m. 26 – Yürürlüğe giriş
m. 27 – Muhataplar

EK

🇬🇧
Recitals (72 par.)

Art. 1 – Subject matter and purpose
Art. 2 – Definitions
Art. 3 – Scope
Art. 4 – Level of harmonisation

Art. 5 – Conformity of goods
Art. 6 – Subjective requirements for conformity
Art. 7 – Objective requirements for conformity
Art. 8 – Incorrect installation of the goods
Art. 9 – Third-party rights

Art. 10 – Liability of the seller
Art. 11 – Burden of proof
Art. 12 – Obligation to notify
Art. 13 – Remedies for lack of conformity
Art. 14 – Repair or replacement of the goods
Art. 15 – Price reduction
Art. 16 – Termination of the sales contract
Art. 17 – Commercial guarantees
Art. 18 – Right of redress

Art. 19 – Enforcement
Art. 20 – Consumer information
Art. 21 – Mandatory nature
Art. 22 – Amendments to Regulation (EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC
Art. 23 – Repeal of Directive 1999/44/EC
Art. 24 – Transposition
Art. 25 – Review
Art. 26 – Entry into force
Art. 27 – Addressees

ANNEX

#