Updated on 18 Eylül 2023

2019/2161 sayılı Uygulama ve Modernizasyon Direktifi

Birlik Tüketici Koruma Kurallarının Daha İyi Uygulanması ve Modernizasyonu ile İlgili Olarak 93/13/EEC sayılı Konsey Direktifi ile 98/6/EC, 2005/29/EC ve 2011/83/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktiflerini Değiştiren 27 Kasım 2019 tarihli ve 2019/2161 sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi Direktifi

Directive (EU) 2019/2161 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Council Directive 93/13/EEC and Directives 98/6/EC, 2005/29/EC and 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council as regards the better enforcement and modernisation of Union consumer protection rules

Eur-Lex

Kapsam ve amaç

2019/2161 sayılı Direktif’in temel amacı, dijital dünya ve gelişen piyasa uygulamaları karşısında tüketicilerin etkin korunmasının teminidir. Bu Direktif’le kişisel veriler karşılığında temin edilenler de dahil olmak üzere dijital içerik ve hizmetler yürürlükteki tüketici hukuku kurallarının kapsamına alınmış; yanı sıra arama motorları, çevrimiçi yorumlar ve çevrimiçi pazar yerlerine ilişkin yeni kurallar ihdas edilmiştir.

Omnibus Direktifi ve Uygulama ve Modernizasyon Direktifi olarak da anılan 2019/2161 sayılı Direktif’le şu direktiflerde değişiklikler gerçekleştirilmiştir:

  • 93/13 sayılı Haksız Şartlar Direktifi
  • 2005/29 sayılı Haksız Ticari Uygulamalar Direktifi
  • 98/6 sayılı Ürün Fiyatlandırması Direktifi
  • 2011/83 sayılı Tüketici Hakları Direktifi

Zaman bakımından uygulama

Direktif, AB Resmî Gazete’sinde yayınlanmış ve 7 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Direktif’e göre üye ülkeler Direktif hükümlerini 28 Mayıs 2022 tarihine kadar iç hukuklarına aktarmakla yükümlüdür.

Sistematik

🇹🇷
Gerekçe (60 par.)

m. 1: 93/13/EEC sayılı Direktif’te yapılan değişiklik
m. 2: 98/6/EC sayılı Direktif’teki yapılan değişiklikler
m. 3: 2005/29/EC sayılı Direktif’te yapılan değişiklikler
m. 4: 2011/83/EU sayılı Direktif’te yapılan değişiklikler
m. 5: Tüketici haklarına ilişkin bilgilendirme
m. 6: Komisyon tarafından raporlama ve yeniden değerlendirme
m. 7: Aktarım
m. 8: Yürürlük
m. 9: Muhataplar

🇬🇧
Recitals (60 par.)

Art. 1: Amendment to Directive 93/13/EEC
Art. 2: Amendments to Directive 98/6/EC
Art. 3: Amendments to Directive 2005/29/EC
Art. 4: Amendments to Directive 2011/83/EU
Art. 5: Information on consumer rights
Art. 6: Reporting by the Commission and review
Art. 7: Transposition
Art. 8: Entry into force
Art. 9: Addressees