Cevabını Aradığım Sorular

Özgün bir akademik çalışmayı ancak iyi kurgulanmış ve kristalize edilmiş bir araştırma sorusunun doğurabileceğini Tilburg’daki yüksek lisans tez yazım sürecinde öğrenmiştim. Özellikle bu zamanlardan itibaren doğru soruyu sormanın doğru cevabı bulmaya yönelik ihtimalleri kuvvetlendirdiği düşüncesiyle akademik çalışmalarımın bir problem içermesine çalışıyorum. Bu sayfada cevabını aradığım bazı sorulara yer veriyorum.

Özgeçmiş |  Diğer akademik çalışmalar için ResearchGate

Dijital İçerik ve Hizmetlerde Sözleşmeye Uygunluk

Doktora tezinden üretilmiş kitap, 2023, On İki Levha, XXV + 310 s.

Araştırma Sorusu: Türk tüketici hukukundaki mal ve hizmet ayrımına dayanan kurallar, dijital içerik ve hizmetlerin sözleşmeye uygunluğunun değerlendirilmesinde tüketici menfaatlerinin korunması için yeterli midir? Şayet yetersizse, Avrupa Birliği ve Almanya örneklerinden hareketle Türk Hukukunda nasıl bir reform gerçekleştirilmelidir?

Alt araştırma soruları:

 • Dijital içerik ve hizmetler, geleneksel mal ve hizmet ayrımında nereye konumlandırılabilir? (s. 13)
 • Modern bir borçlar hukuku kavramı olan sözleşmeye uygunluk nedir ve hangi ifa engellerini kapsar? (s. 68)
 • AB ve Alman Hukukunda dijital içerik ve hizmetlerin sözleşmeye uygunluğu için öngörülen şartlar ile uygunsuzluk hâlinde tüketicinin seçimlik hakları nelerdir? (s. 105)
 • Türk Hukukunda (de lege lata), dijital içerik ve hizmetlerin sözleşmeye uygunluğuna dair kurallar bakımından bir reforma ihtiyaç var mıdır? (s. 189)
 • İhtiyaç varsa, olması gereken hukuk bakımından (de lege ferenda) nasıl bir reform gerçekleştirilmelidir? (s. 239)

Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda Rızanın Geri Alınmasının Dürüstlük Kuralı ile İlişkisi

Zeynep Dönmez’le birlikte, kitap bölümü, 2022, Muhtelif Yönleriyle Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Yetkin, s. 199-218.

 • AB ve Alman Hukukuyla karşılaştırıldığında rızanın geri alınması Türk Hukukunda nasıl düzenlenmelidir? (s. 205)
 • Rızanın geri alınmasında dürüstlük kuralının rolü nedir? (s. 208)
 • Rızanın geri alınmasının sonuçları nelerdir? (s. 212)

The (im)possibility of personal data as an object of contracts: An analysis of the GDPR and the Digital Content Directive

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2021, Tilburg Üniversitesi, Hukuk ve Teknoloji Yüksek Lisans (LL.M.) Programı, 59 s.

Araştırma sorusu: 2019/770 sayılı AB Dijital İçerik Direktifi’nin (DCD) kişisel verileri sözleşmenin konusu olarak düzenleyen rejimi ile AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) kişisel verileri insan hakları temelinde koruyan yaklaşımı arasında bir çelişki var mıdır? Varsa, bu çelişki nasıl aşılabilir?

Alt araştırma soruları:

 • GDPR’ye göre tüketicinin kişisel verileri, hangi şartlar altında karşı edim olarak kullanılabilir? (s. 11)
 • DCD’ye göre kişisel veriler, hangi durumlarda karşı edim olarak kullanılabilir? (s. 27)
 • GDPR ve DCD’nin yaklaşımları arasında çelişen noktalar var mıdır? (s. 39)
 • Eğer varsa, tespit edilen çelişkiler nasıl giderilebilir? (s. 42)

Açık Bankacılık: Kişisel Verilerin Korunmasına Bir Tehdit Mi?

Utku Saruhan’la birlikte, İnternet makalesi, 2020, academia.edu, 44 s.

 • Açık bankacılık uygulamalarında hangi taraflar bulunur? (s. 6)
 • Açık bankacılığa dair AB ve Türk Hukukundaki düzenlemeler, nasıl bir rejim öngörmektedir? (s. 8)
 • Açık bankacılık, bir veri taşınabilirliği uygulaması mıdır? (s. 20)
 • Açık bankacılıkta veri sorumlusu ve varsa ortak veri sorumluları nasıl tespit edilecektir? (s. 22)
 • Açık bankacılık uygulamalarında işlenen verilerin niteliği bakımından kişisel veri, hassas veri ve müşteri sırrı birbirinden nasıl ayırt edilecektir? (s. 26)
 • Hesap bilgi hizmeti sağlayıcısı ve ödeme başlatma hizmeti sağlayıcısının istek ve onay alma yükümlülükleriyle, kişisel verilerin korunması penceresinden veri sorumlusunun açık rızaya başvurma yükümlülüğü, tek bir hukuki işlem altında yerine getirilebilir mi? (s. 29)
 • Kullanıcının kişisel verilerinin kanunlarda açıkça öngörülme veya sözleşme istisnalarına dayalı olarak işlenmesi mümkün müdür? (s. 31)
 • Açık bankacılık uygulamalarında idari otoritelerin ve özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rolü nedir? (s. 32)
 • Kişisel verilerin korunmasına yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması yükümlülüğü nasıl yerine getirilir? (s. 33)

Viyana Satım Antlaşması’na (CISG) Göre Alıcının Sözleşmeyi İhlâli Halinde Satıcının Hakları

Hakemli makale, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2019/1, s. 359-404.

 • Alıcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde satıcı hangi haklara sahip olduğu noktasında CISG, Türk/İsviçre hukukundaki gibi ihlâlin türünü mü (temerrüt, kötü ifa, imkânsızlık gibi), yoksa ihlâlin derecesini mi (esaslı bir ihlâl olup olmadığı) dikkate almıştır? (s. 366)
 • CISG’da asli – diğer yükümlülükler ayrımıyla esaslı – esaslı olmayan ihlâl ayrımı örtüşür mü? Yani her zaman asli yükümlülüklerin ihlâli durumunda esaslı ihlâl; diğer yükümlülüklerin ihlâlinde ise esaslı olmayan bir ihlâlden mi söz edilir? (s. 367)
 • Satıcının alıcıya yükümlülüklerini ifa etmesi için tanıdığı makul süredeki ek süre, ihlâlin derecesine doğrudan tesir ederek esaslı olmayan bir ihlâli, esaslı bir ihlâle mi dönüştürmektedir? (s. 369)
 • Satıcıya tanınan en önemli imkân olan ve Antlaşma’nın orijinal metninde “avoidance”, resmî Türkçe çevirisinde ise “sözleşmeyi ortadan kaldırma hakkı” olarak ifade edilen terim, çevirideki hâliyle korunarak mı yoksa “dönme hakkı” şeklinde mi kullanılmalıdır? (s. 382)
 • Doktrinde sözleşmeyi ortadan kaldırma hakkının sınırları başlığı altında ifade edilen geç ifa durumunun, hakikaten bu hakkın bir sınırlamasını mı; yoksa aksine zaman bakımından genişletilmesi hâlini mi oluşturmaktadır? (s. 391)

Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması

Yüksek lisans tezinden üretilmiş kitap, 2017, On İki Levha, 2. Baskı, XXVII + 239 s.

 • Kişisel verinin hukuki niteliği nedir? (s. 54)
 • Kişisel veri koruma hukukunun sorumluluk süjeleri kimlerdir? (s. 70)
 • Kişisel veriler, sözleşme öncesi sorumluluk (culpa in contrahendo) kapsamında nasıl korunur? (s. 86)
 • Kişisel veriler, genel işlem şartları bağlamında nasıl korunur? (s. 94)
 • Sözleşmede kişisel verilerle ilgili hangi edimlerin ifa edilmemesi, hangi borca aykırılık durumunu oluşturur? (s. 108)
 • Veri sorumlusu ile veri işleyen arasındaki sözleşme ilişkilerine (kişisel veri işleme sözleşmesi) hangi hükümler uygulanmalıdır? (s. 117)
 • Akdi sorumlulukta kişisel verilerin işlenmesine dair hukuka uygunluk sebepleri nelerdir? (s. 154)
 • Akdi sorumlulukta hukuka aykırı şekilde işlenen kişisel veriler nasıl korunur? (s. 178)

Hukukta Zihin Haritalama

Hakemli makale, 2017, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı: 30, s. 353-375.

 • Zihin haritalama yönteminin, standart not alma ve kavram haritalama (concept mapping) yöntemlerinden farkları nelerdir? (s. 357)
 • Zihin haritalama, hukukta yöntembilim içerisinde nereye konumlandırılabilir? (s. 361)
 • Hukukçu, öğretim faaliyetlerinde, araştırma yaparken ve bilgi toplarken, akademik ve akademik olmayan hukuki yazımda, sunumlarda ve diğer alanlarda bu yöntemden nasıl faydalanabilir? (s. 362)